nprogress-master前端必备进度条插件

官方网站:https://ricostacruz.com/nprogress/ 下载地址:https://github.com/rstacruz/nprogress NProgress.js 是纳米级的进度条插件。拥有逼真的的涓涓细流动画效果来告诉你的用户, 适用于 Turbolinks,Pjax 以及其他重 Ajax […]